Warunki korzystania

Regulamin

Niniejsze Warunki regulują Twój dostęp, korzystanie z wszystkich treści, Produktów i Usług dostępnych na obsługiwanej przez nas stronie internetowej tadalafiledtab.com.

Twój dostęp do naszych usług jest uzależniony od Twojej akceptacji, bez modyfikacji, wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszystkich innych publikowanych zasad i polityk operacyjnych, które mogą być przez nas publikowane od czasu do czasu.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Umową przed uzyskaniem dostępu do naszych Usług lub korzystaniem z nich. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części naszych Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków Umowy, nie możesz uzyskać dostępu do naszych Usług ani z nich korzystać.

Własność intelektualna

Umowa nie przenosi z Nas na Ciebie żadnej z naszej lub osób trzecich własności intelektualnej, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostaną (jako między stronami) wyłącznie u licencjodawców i ich licencjodawców.

Usługi stron trzecich

Korzystając z Usług, możesz korzystać z usług, produktów, oprogramowania, elementów osadzonych lub aplikacji stron trzecich („Usługi stron trzecich”).

Jeśli korzystasz z usług stron trzecich, rozumiesz, że:

  • Jakiekolwiek korzystanie z usług strony trzeciej odbywa się na własne ryzyko i nie ponosimy odpowiedzialności wobec nikogo za strony internetowe lub usługi stron trzecich.
  • Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem z takich treści, towarów lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.

Konta

W przypadku, gdy korzystanie z jakiejkolwiek części naszych Usług wymaga konta, zgadzasz się podać nam pełne i dokładne informacje podczas rejestracji konta.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność i odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie. Ponosisz odpowiedzialność za aktualizowanie informacji o koncie i bezpieczeństwo hasła.

Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Usługi. Nie będziesz udostępniać ani nadużywać swoich danych dostępu. Musisz niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta lub gdy dowiesz się o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa.

Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp użytkownika do wszystkich lub dowolnej części naszych Usług w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, z powiadomieniem lub bez powiadomienia, ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli chcesz wypowiedzieć Umowę lub swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z naszych Usług.

Wszystkie postanowienia Umowy, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, zrzeczenia się odpowiedzialności z tytułu rękojmi, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Zastrzeżenie

Nasze Usługi są świadczone „TAK JAK SĄ”. i „JAK DOSTĘPNY”. oraz jej dostawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Ani , ani jego dostawcy i licencjodawcy nie dają żadnej gwarancji, że nasze Usługi będą wolne od błędów lub że dostęp do nich będzie ciągły lub nieprzerwany. Rozumiesz, że pobierasz lub w inny sposób uzyskujesz treści lub usługi za pośrednictwem naszych Usług według własnego uznania i na własne ryzyko.

Jurysdykcja i prawo właściwe

Z wyjątkiem przypadków, w których obowiązujące prawo stanowi inaczej, Umowa oraz wszelki dostęp do naszych Usług lub korzystanie z nich podlegają prawu .

Właściwym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umowy lub z nią związanych oraz dostępu do naszych Usług lub korzystania z nich będą sądy stanowe i federalne z siedzibą w .

Zmiany

zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie.

Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, poinformujemy Cię o tym, publikując na naszej stronie internetowej lub wysyłając wiadomość e-mail lub inną wiadomość, zanim zmiany wejdą w życie. Powiadomienie będzie wyznaczać rozsądny okres, po którym nowe warunki zaczną obowiązywać.

Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zmianami, powinieneś zaprzestać korzystania z naszych Usług w wyznaczonym okresie powiadomienia lub po wejściu zmian w życie.

Dalsze korzystanie z naszych Usług będzie podlegać nowym warunkom.

Back to top button